นโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เทอราบิท จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่ใช้บังคับ นโยบายฉบับนี้จะแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลในการเก็บรวบรวมประมวลผล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทอราบิท จำกัด (ต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า บริษัทฯ) มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) อย่างเคร่งครัด โดยจะได้มีการนำไปบังคับใช้กับข้อมูลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รวบรวม รักษา ดำเนินการ นำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ www.terrabit.co.th หรือศูนย์บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ และอื่นๆ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ด้านนโยบายนี้ หรือข้อสงสัยในด้านอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท เทอราบิท จำกัด

26/1 อาคารอรกานต์ ชั้น G ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: +66 2 257 4249

อีเมล: center@terrabit.co.th

เมื่อได้รับคำถามหรือข้อสงสัยของท่าน บริษัทฯ จะติดต่อท่านภายในเวลาอันสมควรเพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัยของท่านในบางกรณีบริษัทฯ อาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการใช้บริการในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตดังต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทฯ โดยตรง หรือในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนท่านได้ เช่น

 • ชื่อ นามสกุล
 • วัน เดือน ปี เกิด
 • เพศ
 • อายุ
 • สัญชาติ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดียและที่อยู่อีเมล
 • รายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, บางส่วนของหมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ลายมือชื่อ
 • ข้อมูลบุคคลในครอบครัว
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง เป็นต้น

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับทางอ้อมจากการที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (Device Information) เช่น IP address, MAC address, Cookie ID, UUID, รุ่นของฮาร์ดแวร์ โดยบริษัทฯ​ อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือนี้เข้ากับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้งาน คือ ข้อมูลอื่นใดที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์จากการที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เช่น

3.3.1 ข้อมูลบันทึกการเข้าใช้งาน (Log Information) ซึ่งจะถูกเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของระบบด้วยเครื่องมือของบริษัทฯ และ/หรือบริการเก็บข้อมูลอื่นๆ เช่น Google Analytics, Facebook โดยบริษัทฯ อาจมีการส่งข้อมูล คุกกี้ และอื่นๆ ในการเก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆ เช่น

 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
 • การเข้าสู่ระบบ
 • การสืบค้น
 • การกรอกข้อมูล
 • การกดใช้ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ
 • ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม
 • บันทึกเสียงการสนทนา
 • IP address ที่ใช้เชื่อมต่อ
 • การทำงานที่ผิดปกติของระบบ
 • อุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน,​ รุ่นของซอฟต์แวร์,​ รายละเอียดการติดตั้งซอฟต์แวร์

3.3.2 ข้อมูลตำแหน่ง (Location Information) ในผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ที่มีการร้องขอเปิดการใช้งานการระบุตำแหน่ง และท่านได้ให้การอนุญาตไว้ ระบบของบริษัทฯ จะบันทึก, จัดเก็บ,​ ประมวลผลข้อมูลตำแหน่งดังกล่าว และอาจนำผลลัพธ์ไปใช้งานในลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนผู้ใช้

3.3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อการสมัครบริการเฉพาะที่จำเป็นต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เป็นต้น

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของท่าน รวมถึงประวัติการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

3.5 ข้อมูลจากการทำแบบสอบถามหรือแบบสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

3.6 ข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานรวมถึงข้อมูลที่บันทึกในระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลการบันทึกภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ/หรือสื่ออื่นๆ บันทึกเสียงการสนทนา เป็นต้น

3.7 ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังนี้

4.1 ได้รับโดยตรงจากท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการต่างๆ รวมถึง

 • ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆ จากบริษัทฯ
 • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทฯ และท่าน
 • จากการใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของบริษัทฯ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ วันเวลาที่ทำการติดต่อ ระยะเวลาในการให้บริการ
 • เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่าน Browser’s cookies ของท่าน

4.2 ได้รับจากบุคคลที่สามซึ่งมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้บริการแก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลดังกล่าวมีช่องทางการจัดส่งผ่านอีเมล ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสารซึ่งผู้ที่เปิดเผยมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับข้อมูลจากขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ในลักษณะเดียวกันที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเองตามที่ระบุไว้ข้างต้น

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

5.1 เพื่อการให้บริการตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น

5.2 เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

5.3 เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานสินค้าและบริการของท่าน เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและนำเสนอบริการ นำเสนอหรือให้สิทธิประโยชน์ในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

5.4 พื่อแจ้งและนำเสนอสิทธิประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่างๆ แก่ท่าน

5.5 เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

5.6 เพื่อให้บริการหลังการขายตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

5.7 เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของท่าน

5.8 เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้สมัคร เพื่อสมัครลงทะเบียนและเข้าใช้บริการ

5.9 เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

5.10 เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

5.11 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.12 เพื่อส่งหนังสือแจ้งค่าบริการ จัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ติดตามทวงถามหนี้

5.13 เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใดๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และบริษัทฯ

5.14 เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการและสาขาของบริษัทฯ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม

5.15 เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้และ/หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนั้นๆ

6.2 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านหรือข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ดังที่อธิบายไว้ในข้างต้นให้แก่ หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและการทำธุรกรรม ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บริการจัดการด้านการตลาดและการโฆษณา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย

6.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ว่าจ้างผู้อื่นให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีการลงนามในข้อตกลงเพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

6.4 ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศโดยเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6.5 บริษัทฯ จะปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

7.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสาร (Paper), ดิจิทัลและเสียง (Paperless), โดยจัดเก็บและกำหนดให้มีการสำรองข้อมูล (Backup) ไว้บนระบบคลาวด์ (On Cloud) ของศูนย์รวบรวมข้อมูล (Data Center) ซึ่งบริษัทฯ วางใจใช้บริการ โดยเป็นบริษัทที่มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล และผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่บริษัทฯ กำหนด

7.2 บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและข้อมูลรั่วไหล บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบทันทีเพื่อขจัดข้อร้องเรียนนี้

7.3 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ หรือภายในระยะเวลาแห่งสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัทฯ หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา

7.4 เมื่อพ้นระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยสิ้นสุดวัตถุประสงค์การใช้งานหรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวหรือทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาอันควร

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม:

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับบริษัทฯ

8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล:

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

8.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง:

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล:

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้

8.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้

8.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล:

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิให้บริษัทฯ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้

8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ หรืออีเมล center@terrabit.co.th เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือคำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทฯ จะส่งหรือนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้ (Cookies) คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล (Log) การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร ?

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านคุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการเข้าถึงบริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่บริษัทฯ ใช้ ?

บริษัทฯ เลือกใช้คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์จาก Google Analytics เพื่อใช้ภายในองค์กรอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาปรับปรุงหน้าการใช้งานให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น โดยคุกกี้จะประมวลผลข้อมูลผู้ใช้งานแบบไม่ระบุชื่อและไม่เจาะจงตัวบุคคลจากการที่ท่านเข้าดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้าใดบ้างและใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเผยแพร่หรือส่งต่อให้กับบุคคลที่สามหรือใช้เพื่อเหตุผลอื่น

ผู้เยาว์

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ด้วยลักษณะของบริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

กรณีปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯ อาจเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการนั้นๆ แก่ท่านได้บางส่วนหรือทั้งหมด ท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวมรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับนั้น บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมและใช้ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น การให้บริการของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฎจากการให้บริการของบริษัทฯ ก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ฉบับปรับปรุง เมษายน 2565