สมัครงานออนไลน์

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบ /
Fields with (*) are mandatory.

*ตำแหน่งที่สมัคร : Position applied
*เงินเดือนที่ต้องการ : Expected Salary

ประวัติส่วนตัว / Personal Information

*คำนำหน้าชื่อ : Title
*ชื่อ :
*นามสกุล :
*First Name :
*Last Name :
*สัญชาติ : Nationality
*วันเดือนปีเกิด : Date of Birth
*เลขบัตรประจำตัวประชาชน : ID Card Number
*สถานภาพทางการทหาร : Military Status

แนบรูปถ่าย :

Picture attachment
ขนาดรูปไม่เกิน 1 MB / Picture size not exceed 1 MB.

แนบไฟล์ :

File attachment
File size not exceed 5 MB. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

< กลับ / Back